Sanganu Copyright

Sanganu Copyright

Copyright © 2009, Navies @ Mogoron om Mogoron Kimaragang. Amu kawasa manganu, mangagalin om pagalin nunu nopo it nokotutulis siti dot aso gama mokirila om aso surat korilaan mantad sid ponulis om/antawa sanganu/monongsanganu diti blog. Sokikiro ong waro ot tonsi dot boros apakai antawa posuput kawasa i nga kada olingan manaak pongorumatan kuma sidi Navies @ Mogoron om Mogoron Kimaragang dit apatut ot gama om ko’onong banar it posuputan sid nontodonon dot tonsi dit boros.

 Copyright Statment.

Copyright © 2009, Navies @ Mogoron and Mogoron Kimaragang. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Navies @ Mogoron and Mogoron Kimaragang with appropriate and specific direction to the original content.

Tupono: Ponginrodot diti blogku.

Advertisements